სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
TSU Image

მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები

SSP

21-23 ივნისი 2018

  Eng Geo
მთავარი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ კონფერენციის პროგრამა რეგისტრაცია აბსტრაქტებისა და სტატიების შერჩევა კონფერენციის კალენდარი კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი ორგანიზატორები და სპონსორები განთავსება და კულტურული პროგრამა კონტაქტი კრებული ფოტო გალერეა ვიდეო გალერეა არქივი  
 

გაფორმების წესი

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარმოადგინონ აბსტრაქტისა და სტატიის ელექტრონული ვერსია შემდეგი წესების დაცვით:

გამოიყენეთ ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის APA ციტირების სტილი;

აბსტრაქტის  მოცულობა:  300–500 სიტყვა.

მას შემდგომ, რაც გეცნობებათ აბსტრაქტის შერჩევის შესახებ, უნდა წარმოადგინოთ სტატია, ავტორის სახელ(ებ)ი და აბსტრაქტი ორ ენაზე (ქართულ და ინგლისურ ენაზე).

სტატიის  მოცულობა:  3000-5000 სიტყვა.

გაფორმება

  • ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს A4 ზომის სტანდარტულ ფურცელზე;

  • ელექტრონული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იყოს  Microsoft Word-ის ფორმატში (doc. გადაფრთოებით).  დოკუმენტის სახელწოდება უნდა იყოს ავტორის გვარი;

  • შესაძლო შრიფტის სახე – AcadNusx, Times New Roman;

  • შრიფტის ზომა – 12;

  • სტრიქონებს შორის მანძილი – 1,5 ინტერვალი;

  • ფურცლის არესა და ტექსტს შორის მანძილი: 2 სმ;